Vektorové grafické formáty

Vektorové grafické formáty popisují obraz v podobě posloupnosti kreslicích příkazů. Postupným provedením těchto příkazů se na obrazovce nebo na jiném výstupním zařízení vykreslí výsledný obraz. Tyto formáty jsou vhodné pro grafiku vysoké kvality, neboť obrazy ve vektorovém formátu můžeme libovolně zvětšovat a zmenšovat bez ztráty proporcí nebo detailů. Při editaci se obrazy ve vektorových grafických formátech jeví jako množina objektů (jako jsou úsečky, čtverce, obdélníky, elipsy, kružnice, křivky a texty), z nichž každý má přiřazeny určité atributy (pozice, rozměry, barva a tloušťka okraje, barva vyplnění). Objekty lze vytvářet, rušit, posouvat a měnit jejich atributy. Soubor ve vektorovém formátu se pak vytvoří tak, že se zapíše zakódovaná posloupnost příkazů pro vykreslení těchto objektů.

Pokud je obrázek zadán vektorově, znamená to (zjednodušeně), že obrys každého objektu je rozložen na úsečky. Při ukládání na disk by tedy stačilo uložit souřadnice hraničních bodů (tzv. uzlů). To by však obrázek nevypadal moc pěkně pokud by měl mít nějaké zaoblené části, které nikdy rovnými úsečkami nedokážeme věrně popsat.

Mnohem lepší bude, když místo rovných úseček použijeme křivky (tzv. Bézierovy křivky). V praxi to funguje tak, že se každému uzlu přiřadí ještě tečný vektor. Oba uzly se spojí křivkou, která má v těchto uzlech směr tečného vektoru. Pouze tímto jednoduchým krokem vytvoříte zcela realistické kruhové a oválné objekty s minimálním počtem křivek a výsledné velikosti souboru. Rovněž zmenšíme i počet uzlů potřebných k vykreslení objektu.

Výhody vektorů

  • Malý objem dat.
  • Velmi přesné zadání objektů.
  • Bezproblémové editování objektu - můžeme zvětšovat, zmenšovat, otáčet atd., a to vše BEZ ZTRÁTY kvality zobrazení/uložení.

Nevýhody vektorů

  • Pro zobrazení na monitoru, tisknutí (i zobrazení na webu) musí být převedeny na bitmapu. Při zobrazování na monitoru a při tisknutí se o vše stará program a počítač. Pokud chcete obrázek z Corelu použít na webu, musíte ho exportovat do bitmapy (gif, jpg, bmp,...). Vektory se nehodí pro "popsání" složitější předlohy (fotografie,...). Museli bychom každou plošku se stejnou barvou ohraničit vektorovým objektem a přiřadit jí onu barvu. K tomuto účelu slouží tzv. trasovací programy (CorelTRACE), které to udělají za nás.
  • Různé "vektorové" programy používají různé formáty zpracování a zobrazování vektorů. Převod obrázků mezi těmito programy může být problematický. (Pokud chceme pracovat pouze v Corelu, tato nevýhoda odpadá.)
  • Zatím nemůže být vektorový obrázek součástí www stránky. Musí se exportovat do bitmapy (výjimkou je flash).

Použitý zdroj: Diplomová práce